UNPROFOR - IZVJEŠTAJ
KOMANDA UNPROFORA SARAJEVO - 11. JULI 1995.
Zahjev je konačno stigao u Sarajevo. Izgleda da je onda komanda UNPROFOR-a za BiH zahtijevala da se lista ciljeva dalje ažurira da bi uključila ciljeve na sjeveru enklave. Informacija je dostavljena. U 10:45 Komanda UNPROFOR-a za BiH je potvrdila Sektoru sjeveroistok da je primila punu informaciju i proslijedila je Štabu UNPROFOR-a u Zagreb.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE