UNPROFOR - IZVJEŠTAJ
POGREŠAN FORMULAR - 11. JULI 1995.
Izgleda da je holandski bataljon proslijedio zahtjev za blisku zračnu podršku kada su saznali da neće biti zračnih udara.

SEKTOR SJEVEROISTOK: UN svjedok se sjeća iz ličnog dnevnika da je razgovarao putem telefona sa holandskim bataljonom u 8:39 da potvrdi da je zahtjev primljen u Sarajevu. Holandski bataljon je zatim proslijedio ono što se čini drugi zahtjev tog jutra. Moglo se desiti da je odlaganje od približno 30 minuta prouzrokovano ili što je službenik u Sektoru sjeveroistok smatrao da je zahtjev nepotpun, popunjen na pogrešnom obrascu ili su telefonske linije između Srebrenice i Tuzle bile u kvaru.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE