9. JULI 1995.
UNPROFOR SARAJEVO
UNPROFOR ZAGREB
STRATEGIJA
TELEFONSKI RAZGOVOR
Komandant UNPROFOR-a je razgovarao sa SPGS (specijalnim predstavnikom generalnog sekretara) UN u Zagrebu. Na osnovu savjeta njihovog vojnog osoblja, odlučili su da holandski bataljon blokira snagama VRS prilaz gradu sa juga.
Komandant UNPROFOR-a je očekivao da će uzvratiti paljbu na Srbe ako budu napadnuti i da će se takođe zatražiti bliska zračna podrška u slučaju napada. U vezi s tim, vršilac dužnosti komandanta UNPROFOR-a u Sarajevu proslijedio je pismeni zahtjev komandantu Snaga za blisku zračnu podršku, sa informacijama o ciljevima. Ovaj zahtjev je tada bio jedini koji je primljen u Zagrebu i ostao je kao zahtjev na čekanju u cijelom periodu VRS napada na Srebrenicu.
SPGS i komandant UNPROFOR-a su odlučili da zahtijevaju obustavu VRS ofanzive na Srebrenicu, te da se VRS povuče na granice enklave, i da VRS odmah oslobodi svo holandsko osoblje i njihovu opremu.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE