9. JULI 1995.
UNPROFOR
VRS
NAPAD NA 'ZAŠTIĆENU ZONU'
TELEFONSKI RAZGOVOR
Načelnik štaba UNPROFOR-a ponovo je nazvao generala Zdravka Tolimira, izražavajući zabrinutost zbog situacije u Srebrenici. Rekao mu je da je VRS prodrla 4 kilometra u enklavu i da su sada samo 1 kilometar od Srebrenice. I da je ovo napad na 'zaštićenu zonu' i da će UNPROFOR biti prisiljen da je brani svim sredstvima. Zahtijevao je objašnjenje za akciju VRS i zatražio da se povuku najmanje 4 kilometra od sadašnje lokacije na linije fronta koje su ranije priznate.

Tolimir je pobijao da je situacija na terenu onakva kakva je prezentirana i pokušao usmjeriti razgovor na povratak zadržanih UN vojnika.
Načelnik štaba UNPROFOR-a se vratio na glavnu tačku razgovora da će UNPROFOR biti prisiljen da brani 'zaštićenu zonu', posebno zbog toga što ARBiH nije vraćeno oružje koje je deponovano na punktu, prema sporazumu o demilitarizaciji iz 1993.
Tolimir je rekao da će provjeriti situaciju i javiti se za 30 minuta, što nije uradio.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE