UNPROFOR IZVJEŠTAJ - SARAJEVO
UN posmatrači u Sektoru sjeveroistok, dostavili su procjenu situacije u Srebrenici. Njihov izvještaj je pokazivao da su holandske osmatračnice i posada direktno gađani, da je komandant holandskog bataljona pukovnik Karremans odbio da vrati oružje ARBiH na njihov zahtjev i da vojnici holandskog bataljona nisu bili sposobni da kontroliraju situaciju i spriječe napredovanje VRS snaga u enklavu, dodavši da su time 'civilno stanovništvo, ARBiH i holandski bataljon prepušteni na milost VRS'.
VRS vojnici su stupili na osmatračnicu 'Uniform'. I razoružali ih.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE