UN IZVJEŠTAJ - SREBRENICA
Situacija na terenu je bila relativno mirna, a razlog tome su djelimično bili loši vremenski uslovi.
Oko 18:00, VRS je ispalila 16 artiljerijskih granata na naseljeni centar Srebrenice.
Komandant holandskog bataljona je prenio svoju procjenu situacije Sektoru sjeveroistok. Sumirao je da je tokom prošlih dana VRS započela granatiranje urbanih područja i otvoreno i namjerno napada UNPROFOR i položaje ARBiH. Izrazio je zabrinutost za snabdijevanje enklave. I zaključio apelom u ime stanovnika enklave Srebrenica, tražeći 'pomoć svim sredstvima, kopnenu i zračnu'. Čini se da ni tekst ni sumarni pregled nisu prenešeni komandi UNPROFOR-a.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE