MAPIRANJE GENOCIDA

Proces genocida predstavlja niz događaja koji se odvijaju prema određenom obrascu za koji se može uočiti da ima svoje faze, i kog odlikuje izvjesna i njemu svojstvena 'unutrašnja logika'. Proces genocida ima svoj početak, strukturiran tok i svoj kraj. Kao prvo, mora da se definiše ciljna grupa (žrtve se obično biraju isključivo na osnovu toga što pripadaju nekoj grupi ili kategoriji), koja je određena kao meta progona ili uništenja. Kao drugo, mora da se izvrši eksproprijacija imovine pripadnika te grupe; kao treće, oni moraju da budu koncentrisani na jednom mjestu; kao četvrto, moraju da budu deportovani; i na kraju, značajan broj njih mora da bude ubijen. Iako u stvarnosti ove faze mogu vrlo brzo da se odvijaju jedna za drugom, u zavisnosti od okolnosti, uočeno je da prve faze procesa progona mogu da se odvijaju sasvim javno, dok su kasnije faze u najvećem broju slučajeva, obavijene velom tajnosti.
(Ton Zwaan: 'O etiologiji i genezi genocida i drugih masovnih zločina uperenih potiv određenih grupa')